تعهدات محضری
 
 ردیف
عناوین رشته های تحصیلی بر مبنای نوع سند تعهد یا نوع تعهد و وثیقه موردنیاز

مقطع تحصیلی
 نوع تعهد
 نوع تضمین
 مدت تعهد
 تعداد ضامنین یا ارزش ملک بریال
میزان تعهد جبران خسارت
 دانلود فرمت تعهد
1  بهداشت کار دهان و دندان
کاردانی
خاص  تعهد کارمندی
 پنج سال
 یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
 سه برابر
دانلود
2  دستیاری  تخصص  عام  وثیقه ملکی
نیم تا برابر مدت تحصیل
000 000 000 3
دو برابر
 دانلود
3  وثیقه ملکی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور  تمامی مقاطع
 خاص
 وثیقه ملکی  دو برابر مدت تحصیل
وثیقه ملکی معادل دو برابر حقوق و مزایای پرداختی
 دو برابر  دانلود
4
 دکتری عمومی، دندانپزشک و داروساز سهمیه 100 درصد بومی  عمومی
 سهمیه 100 درصد مناطق 2 و 3
 تعهد کارمندی
 دو برابر مدت تحصیل
 دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
 دانلود
5  دستیاران دندانپزشک
تخصص
عام
 وثیقه ملکی
 برابر مفاد آیین نامه
برابر مبلغ اعلامی
سه برابر
6
 دستیاری  تخصص  عام
 وثیقه ملکی
 نیم تا دو برابر مدت تحصیل
000 000 320 4 ریال
دو برابر
7
 دستیاری تخصص عام
تعهد کارمندی
نیم تا دو برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
 8  دستیاری تخصص
منطقه محروم
وثیقه ملکی
سه برابر مدت تحصیل
000 000 960 12 ریال سه برابر
9
 دستیاری تخصص
منطقه محروم تعهد کارمندی
سه برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
 سه برابر
10
 دستیاری تخصص
خاص تعهد کارمندی
نیم تا دو برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
11
دستیاری
فوق تخصص
عام
تعهد کارمندی
دو برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
12
دستیاری
فوق تخصص
هیأت علمی
تعهد کارمندی
سه برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
سه برابر
13
دستیاری (رشته های خاص مثل خون و سرطان بالغین)
فوق تخصص
خاص
تعهد کارمندی
یک برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
یک برابر
14
دندانپزشکی
تخصص
خاص
تعهد کارمندی
سه برابر مدت تحصیل
سه نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
سه برابر
15
دندانپزشکی
تخصص
خاص ( محروم )
وثیقه ملکی
سه برابر مدت تحصیل
 000 000 960 12
سه برابر
16
دندانپزشکی
تخصص
 خاص وثیقه ملکی و تعهد کارمندی
سه برابر مدت تحصیل
 دو نفر ضامن و
000 000 480 6
سه برابر
17
دندانپزشکی
تخصص
عام
تعهد کارمندی
برابر مفاد آیین نامه
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
سه برابر
18
دانشجویان رشته های غیربالینی
دکترای تخصصی
عام
تعهد کارمندی
یک برابر مدت تحصیل
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
یک برابر
19
دانشجویان رشته های غیربالینی
دکترای تخصصی
خاص
تعهد کارمندی
یک برابر مدت تحصیل
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
یک برابر
20
دانشجویان رشته های غیربالینی
دکترای تخصصی
بورس
تعهد کارمندی
دو برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
سه برابر
21
ماموریت آموزشی کارکنان غیرهیات علمی
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
دو برابر مدت استفاده از ماموریت آموزشی
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
22
ماموریت آموزشی کارکنان هیات علمی
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
دو برابر مدت استفاده از ماموریت آموزشی
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
23
ماموریت آموزشی جانبازان و فرزندان شهدا
تمامی مقاطع
خاص
حکم ماموریت
برابر مدت تحصیل
بدون ضامن
دو برابر
24
بورسیه تحصیلی کارکنان و اعضا هیات علمی
دکترای تخصصی و دستیاری
خاص
تعهد کارمندی
برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
25

 


دانلود
26
ضمانت نامه آزادسازی مدرک تحصیلی تمامی مقاطع خاص  ضمانت نامه بانکی برابر مدت تحصیل ضمانت نامه بانکی یک برابر
دانلود
27 وثیقه ملکی بورس اعزام به خارج از کشور دکترای تخصصی خاص وثیقه ملکی دو برابر مدت تحصیل مبلغ وثیقه متغیر پنج برابر  دانلود
 28 تعهد بدوخدمت اعضاء هیات علمی تمامی مقاطع
خاص تعهد کارمندی پنج سال یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت  یک برابر دانلود
29
مجوز کسر از حقوق ضامنین اسناد تعهدات کارمندی
تمامی مقاطع
خاص  تعهد کارمندی حسب مورد  حسب مورد  حسب مورد دانلود
30  تعهد رانندگان تمامی مقاطع
خاص  تعهد کارمندی حسب مورد  یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت  یک و نیم برابر دانلود
31  تعهد محضری کارمندان منتقل شده ار تهران
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
ده سال
یک نفر ضامن کارمند یا بازنشسته
استرداد تسهیلات
32 تعهدنامه جبران خسارت از شرکتهای بهداشتی درمانی
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
حسب مورد
بدون ضامن
دو برابر
33
وثیقه ملکی پرداخت پیش پرداخت در طرحهای عمرانی
تمامی مقاطع
خاص
وثیقه ملکی
حسب مورد
مبلغ وثیقه متغیر
یک برابر
34 تعهد خدمت نیروهای قراردادی
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
حسب مورد
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
یک برابر
35 تعهد محضری کارمندان متاهل منتقل شده از تهران یا از مرکز استان به مناطق محروم
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
ده سال
تعهد همسر
یک برابر
36
تعهد محضری کارمندان مجرد منتقل شده از تهران یا از مرکز استان به مناطق محروم
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
ده سال
بدون ضامن
یک برابر
37
تعهد بدو استخدام اعضاء غیرهیئت علمی
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
ده سال
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
یک برابر
38
تعهد خاص سربازان هیات علمی
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
حسب مورد
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
حسب مورد
39
تعهدنامه مربوط به همسر خانم های متاهل پذیرفته شده در دوره های تخصصی دندانپزشکی
دستیاری
خاص
تعهد همسر
حسب مورد
تعهد همسر
حسب مورد
40 تعهد محضری آزادسازی وثیقه ملکی دانشجویان بورس خارج از کشور
دکترای تخصصی
خاص
تعهد کارمندی
دو برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
 پنج برابر
41 تعهد محضری جهت خروج از کشور دانشجویان
مقاطع عمومی
خاص
تعهد کارمندی
حسب مورد
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
 یک برابر
42 تعهد محضری کارمندان شاغل منتقل شده از کلانشهرها
تمامی مقاطع
خاص
تعهد کارمندی
حسب مورد
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
 استرداد تسهیلات
43
تعهد کارمندی از پذیرفته شدگان پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازی
 عمومی
 منطقه محروم
 تعهد کارمندی
 سه برابر
 دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
 سه برابر
 دانلود
44
تعهد کارمندی از پذیرفته شدگان دوره آموزش بهورزی
 دیپلم خاص
 تعهد کارمندی
 15 سال
یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
 دو برابر
 دانلود
45
دستیاری
فوق تخصص
خاص (مستخدمین سایر نهادها)
تعهد کارمندی
دو برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
46
دستیاری
 فوق تخصص
خاص (مستخدمین دانشگاه ها)
تعهد کارمندی
دو برابر مدت تحصیل
دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر
47
 تعهد کارمندی از پذیرفته شدگان آموزش بهورزی کاردانی و کارشناسی خاص  تعهد کارمندی  15 سال  یک نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت  برابر
48
فرم وثیقه ملکی استفاده توامان از ماموریت آموزشی و پرداخت شهریه تحصیلی
دکترای تخصصی و دستیاری
خاص
وثیقه ملکی
دو برابر مدت ماموریت آموزشی + برابر طول دوره تحصیلی
دو برابر هزینه های تحصیلی
دو برابر
49 فرم تعهد از دانشجویان پذیرفته شده در رشته های کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی خاص تعهد کارمندی سه برابر مدت تحصیل دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت سه برابر  دانلود
 50 فرم تعهد از دانشجویان پذیرفته شده در رشته کاردانی سلامت دهان بر اساس سوابق تحصیلی
 کاردانی خاص تعهد کارمندی سه برابر مدت تحصیل دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت
سه برابر
 دانلود
 51 فرم اخذ تعهد از دانشجویان متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه که واجد شرایط مهمانی یا انتقالی نمی باشند  تمامی مقاطع  خاص  تعهد دانشجویی  -  -  -  دانلود
 52  فرم اخذ تعهد از دانشجویان کاردانی فوریت های پزشکی  کاردانی  خاص  تعهد کارمندی دو برابر مدت تحصیل   یک نفرضامن کارمند رسمی قطعی دولت دو برابر   دانلود
53   فرم اخذ تعهد از دستیاران آزاد رشته پزشکی خانواده  تخصص  عام  تعهد کارمندی نیم تا دو برابر مدت تحصیل  دو نفرضامن کارمند رسمی قطعی دولت
دو برابر   دانلود
 54  فرم تعهد از پذیرفته شدگان رشته پزشکی خانواده از محل سهمیه مناطق محروم  دستیار  خاص  تعهد کارمندی سه برابر مدت تحصیل  دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت  سه برابر  دانلود
55 فرم اخذ تعهد از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دکترای تخصصی  خاص  تعهد کارمندی سه برابر مدت تحصیل دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت  سه برابر  دانلود
56   فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه 40درصد مامایی  کارشناسی  خاص  تعهد کارمندی سه برابر مدت تحصیل  دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت  سه برابر   دانلود
 57  فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان دکتری تخصصی سهمیه مناطق محروم  دکترای تخصصی  خاص  وثیقه ملکی سه برابر مدت تحصیل  وثیقه ملکی  سه برابر  دانلود 
58   فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان دکتری تخصصی آزاد  دکترای تخصصی  عام وثیقه ملکی  یک برابر مدت تحصیل وثیقه ملکی  یک برابر  دانلود 
59  فرم اخذ تعهد از دانشجویان فوق تخصص بالینی  فوق تخصص  خاص  تعهد کارمندی سه برابر مدت تحصیل  دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت   سه برابر   دانلود
60   فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی  کارشناسی  خاص تعهد کارمندی  سه برابر مدت تحصیل دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت  سه برابر  دانلود 
61  فرم استفاده از فرصت مطالعاتی  تخصص  خاص  تعهد کارمندی دو برابر مدت استفاده از فرصت مطالعاتی  دو نفر ضامن کارمند رسمی قطعی دولت   دو برابر   دانلود
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/22
تعداد بازدید:
14857
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:10
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal